WO eine Partnereinrichtung suchen - KDE hledat partnerské zařízení

 • Kontaktdatenbank des Tandemu: eine durch das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch verwaltete Datenbank. Es können sich hier deutsche und tschechische Schulen, Jugendarbeit betreibende Organisationen und Einzelpersonen registrieren, die einen Partner im Nachbarland suchen. Alle Anträge werden bearbeitet und übersetzt. Die Tandem-Mitarbeiter helfen den registrierten Nutzern bei der Suche nach einem geeigneten Partner. 
 • Partnerschulnetz: eine Kontaktdatenbak für Schulen aller Arten mit Interesse an einer Schulpartnerschaft mit einer deutschen Schule
 • Otlas: Datenbank zur Suche von Partnerorganisationen, die Jugendarbeit im außerschulischen Bereich betreiben
   
 • eTwinning: fördert Schulpartnerschaften in Europa durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Das Portal bietet Unterstützung, Werkzeuge und Dienste. eTwinning stellt außerdem Angebote zur kostenlosen und kontinuierlichen Weiterbildung für Pädagogen bereit.
   
 • AFS: eine weltweit vertretene Nicht-Regierungsorganisation, die Möglichkeiten einer interkulturellen Bildung anbietet. Sie bietet ebenfalls ein Gastprogramm an, bei dem ein tschechischer Student für 3, 6 oder bis zu 10 Monate ins Ausland reist und bei einer sog. Gastfamilie lebt. Genauso können an diesem Programm tschechische Familien teilnehmen und einen ausländischen Studenten bei sich unterbringen.
 • Rotary: eine globale Organisation, in derer Leitung Leute aus den Reihen von Unternehmern und Fachleuten vertreten sind, die humanitäre Hilfe gewährt und weitere Frieden und gegenseitiges Vertrauen unterstützende Aktionen veranstaltet. Jedes Jahr zählt ihr Gastprogramm 8000 Teilnehmer aus 100 Ländern.
 • Goethe Institut:  das Programm Tandem des Goethe Instituts in Prag bietet die Möglichkeit, tschechische Muttersprachler kennenzulernen, die Deutsch lernen möchten. Nach der Registrierung wird Ihnen ein geeigneter Partner ausgesucht, den Sie regelmäßig treffen können und mit dem Sie sich gegenseitig Ihre Sprachen beibringen können.
 • Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung: eine Schnittstelle zur sachsenweiten Vernetzung aller für die frühe nachbarsprachige Bildung relevanten Akteure aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Verwaltung. Sie finden hier eine Übersicht der Kindergärten in Sachsen, in den sich Kinder mit Tschechisch oder Polnisch bekannt machen.
 • Trilingo: ein gemeinnütziger Verein von Interessenten um die deutsch-tschechisch-polnische Zusammenarbeit im Bereich Vorschulbildung. Sie setzt sich dafür ein, dass die nachbarsprachige Bildung in der Region Neisse-Nisa-Nysa bereits in früher Kindheit beginnt. Auf freiwilliger Basis leistet sie Hilfe bei der Initiierung von Projekten zur Unterstützung beim Lernen der Nachbarsprachen.
 • Kontaktní databáze Tandemu: databáze spravována Koordinačními centry česko-německé výměny mládeže. Mohou se zde zaregistrovat české a německé školy, organizace pracující s mládeží i jednotlivci, kteří hledají partnera v sousední zemi. Všechny žádosti jsou zpracovány a přeloženy. Zaměstnanci Tandemu zaregistrovaným uživatelům pomohou s vyhledáním vhodného partnerského subjektu.

 • Partnerschulnetz: kontaktní databáze pro školy všech typů se zájmem o školní partnerství se školou v Německu

 • Otlas: databáze pro hledání partnerských organizací pracujících s mládeží v mimoškolní oblasti

 • eTwinning: je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning propaguje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (IKT) – školám poskytuje podporu, nástroje a služby. Pedagogům nabízí také zdarma příležitosti k průběžnému profesnímu rozvoji.

 • AFS: celosvětová nevládní nezisková organizace, která poskytuje možnosti mezikulturního vzdělávání. Nabízí také hostitelský program, kdy český student vycestuje do cizí země na 3, 6 až 10 měsíců, kde žije u tzv. hostitelské rodiny. Stejně tak se do tohoto programu mohou zapojit české rodiny a ubytovat u sebe studenta ze zahraničí.

 • Rotary: celosvětová organizace s vedením podnikatelských a odborných kruhů, která poskytuje humanitární pomoc a další akce podporující vzájemnou důvěru a mír. Každým rokem čítá Rotary na 8000 účastníků hostitelského programu ze 100 zemí.

 • Goethe Institut:  program Tandem Geothe Institutu v Praze, nabízí možnost, seznámit se s německými rodilými mluvčími, kteří se chtějí učit češtinu. Po registraci Vám bude vybrán vhodný partner, se kterým se můžete pravidelně stýkat a vzájemně se učit. 

 • Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů: koordinační kancelář k propojení všech relevantních aktérů, kteří se v Sasku angažují za rané vzdělávání v jazycích sousedů ve vědě, praxi, politice a státní správě. Najdete zde přehled mateřských škol v Sasku, kde se děti seznamují s češtinou nebou polštinou.

 • Trillingo: neziskové sdružení zájemců o česko-německo-polskou spolupráci v oblasti předškolní výchovy. Zasazuje o to, aby vzdělávání v jazycích sousedů v česko-německo-polském euroregionu Neisse-Nisa-Nysa začínalo už v raném dětství. Poskytují dobrovolnickou pomoc při iniciování projektů na podporu jazyků sousedů.

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět