Frühkindliche Bildung - Rané vzdělávání

 • Methodisches Portal zum Rahmenbildungsprogramm für Vorschulbildung: entstand als eine methodische Unterstützung für Lehrer und zur Unterstützung der Einführung von Rahmenbildungsprogrammen in den Schulen. Sein Zweck war, ein Milieu zu schaffen, in dem sich Lehrer gegenseitig inspirieren und ihre Erfahrungen austauschen können.
 • Nationales Institut für Weiterbildung: eine durch das Ministerium für Bildung geleitete Organisation. Sie stellt eine professionelle Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiter der Schulen und Schuleinrichtungen sicher. Sie bietet Bildungsdienstleistungen, methodische und fachliche Unterstützung und Konsultationen in allen Regionen der Tschechischen Republik.
 • Informations- und Bildungsportal der Region Liberec/Reichenberg:  ist bestimmt für Schulen, Schuleinrichtungen, ihr Management und ihre Mitarbeiter und nicht zuletzt für Schüler, ihre Eltern und die Fachöffentlichkeit. Sie finden hier ein breites Spektrum an Informationen über Schulwesen und Bildung in der Region Liberec/Reichenberg.
 • Schulportal der Region Karlsbad: ist bestimmt für alle Hauptbeteiligten im Bereich Bildung in der Region Karlsbad. Sie finden hier Informationen aus der Legislative, ein Schulverzeichnis, eine Datenbank digitaler Unterrichtsmaterialien, E-Learning-Bildungskurse und Bildungskurse im Rahmen der Weiterbildung pädagogischer Mitarbeiter, Wettbewerbsergebnisse und weitere Informationen über die Bildung in der Region Karlsbad.
 • Vorschulbildung in Sachsen: Informations- und Kommunikationsplattform. Sie finden hier allgemeine Informationen, aktuelle Rechtsvorschriften sowie Materialien für Lehrer, Studenten und Eltern.
 • Národní institut dalšího vzdělávání: organizace řízená MŠMT. Zabezpečuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízeních pro zájmové a další vzdělávání. Nabízí vzdělávací služby, konzultační, metodickou a odbornou podporu ve všech krajích ČR.
 • EDUin: portál obecně prospěšné společnosti, která chce veřejnosti zprostředkovat kvalitní informace o vzdělávání v České republice. Najdete zde řadu článků, reportáží, videí, které se věnují českému školství a jeho aktuálním problémům.
 • Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje:  je určen školám, školským zařízením, jejich managementu a pracovníkům a v neposlední řadě žákům, jejich rodičům a odborné veřejnosti. Naleznete zde široké spektrum informací týkajících se školství a vzdělávání v Libereckém kraji.
 • Školský portál Karlovarského kraje: je určen všem hlavním účastníkům oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji. Najdete zde informace z legislativy, seznam škol, databázi digitálních učebních materiálů, e-learningové vzdělávací kurzy a vzdělávací kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výsledky soutěží a další informace o vzdělávání v Karlovarském kraji.
 • Předškolní vzdělávání v Sasku: informační a komunikační platforma, najdete zde všeobecné informace, aktuální právní předpisy i materiály pro učitele, studenty a rodiče.
 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět