Über Tandem - O Tandemu

Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Plzeň und in Regensburg fördern die gegenseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Tschechien.

Die Koordinierungszentren beraten und unterstützen staatliche und nichtstaatliche Institutionen und Organisationen in beiden Ländern bei der Durchführung und Intensivierung des deutsch-tschechischen Jugendaustausches und der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendarbeit. Wir sind die zentralen Fachstellen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik für den Jugend- und Schüleraustausch zwischen den beiden Staaten. Im Zentrum der Arbeit steht die Begegnung junger Menschen.

Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind: beratung und Unterstützung aller, die deutsch-tschechische Begegnungen von Kindern, Jugendlichen und Schüler/-innen durchführen oder durchführen möchten, finanzielle Förderung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Kinder- und Jugendbereich, Initiierung von Austauschprojekten und neuen Formen der Zusammenarbeit, Vermittlung von Partnerschaften, Fortbildung von Fachkräften im Bereich der Jugendarbeit, Vermittlung von Mobilitätsangeboten für Einzelpersonen (Praktika, Hospitationen, Freiwilligendienste), Verfassen von Informations- und Arbeitsmaterialien, Empfehlungen geben an den Deutsch-Tschechischen Jugendrat sowie an die zuständigen nationalen Ministerien.

 

 

Wir gestalten die gemeinsame Zukunft!

 

 

 

 

 

Angebote im Vorschulbereich

Tandem unterstützt seit 2006 die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Kindergärten, organisiert Seminare und Infoveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte, informiert über erfolgreiche Projekte und koordiniert die Zusammenarbeit im Vorschulbereich entlang der deutsch-tschechischen Grenze. An dem aus EU-Mitteln finanzierten Projekt „Von klein auf – Odmalička“ nahmen 2006 – 2011 mehr als 250 Einrichtungen teil. Nähere Informationen zum abgeschlossenen Projekt „Von klein auf – Odmalička“ finden Sie hier.

 In den Jahren 2012 bis 2014 realisierte Tandem in den Grenzregionen in Bayern, Sachsen und Tschechien das grenzüberschreitende Projekt „Schritt für Schritt ins Nachbarland“ für Kindertagesstätten, Horte, Grundschulen und Jugendorganisationen, die mit Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren arbeiten. Weitere Informationen zum abgeschlossenen Projekt „Schritt für Schritt ins Nachbarland“ finden Sie hier.

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsme celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem naší činnosti je setkávání mladých lidí.

Koordinační centra vyvíjejí činnost především v oblastech: poskytování poradenství a podpory všem, kteří realizují česko-německé výměny dětí a mládeže, žáků a studentů, finanční podpory česko-německé spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, iniciování výměnných projektů a nových forem přeshraniční spolupráce, zprostředkování partnerství, vzdělávání odborných pracovníků v oblasti práce s mládeží, zprostředkování mobilit pro jednotlivce (odborné praxe, hospitace, dobrovolnictví), zpracovávání informačních a pracovních materiálů, předkládání doporučení společné česko-německé Radě pro spolupráci a výměny mládeže a příslušným národním ministerstvům.

Koordinační centrum v Plzni bylo zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT.

 

 

Utváříme společnou budoucnost
 
 
 
 

 

Podpora předškolních zařízení

Tandem podporuje česko-německou spolupráci předškolních zařízení již od roku 2006. Pravidelně organizuje semináře a informační akce pro pedagogy mateřských škol a dalších zařízení, sdílí informace o úspěšných projektech a koordinuje spolupráce předškolních zařízení podél celé česko-německé hranice.

V letech 2016–2019 je v příhraničních regionech realizován projekt Sousední světy - Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

Dále je možné se zapojit do Společného programu česko-německých setkávání dětí Odmalička nebo česko-bavorských výměn pedagogů.

V letech 2012–2014 realizoval Tandem v příhraničních regionech v Česku, Bavorsku a
Sasku projekt Krůček po krůčku do sousední země pro předškolní zařízení, základní školy, školní družiny, organizace a spolky pracující s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Bezplatné nabídky „vyslanci ze sousední země“ využilo 125 zařízení.

V letech 2006–2011 se uskutečnil projekt Von klein auf – Odmalička, který byl financován z prostředků Evropské unie a zúčastnilo se ho více než 250 zařízení.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět