Kinder und Medien - Děti a média

 • Edulab: EDUkationsLABor ist eine gemeinnützige Organisation, die eine Entwicklung innovativer Unterrichtsformen auf allen Stufen des tschechischen Schulsystems unterstützt. Ihr Ziel ist es, die Beliebtheit der Nutzung moderner Bildungstechnologien in den Schulen zu erhöhen und ihren Beitrag und ihre Bedeutung für die Modernisierung des Schulwesens zu zeigen. Das Projekt Školka hrou (Škola hrou = Lernen durch Spielen) ist für Kindergärten bestimmt. In seinem Rahmen entstanden Methodische Zentren für Vorschulbildung in allen Regionen der Tschechischen Republik und methodische Fachhandbücher Školka hrou für die didaktische Praxis in den Kindergärten.
 • Sdílíme iSEN: eine offene Verbindung von Eltern, Pädagogen, Therapeuten, IT-Fachleuten und weiteren Berufen, die Informationen teilen über die Nutzung von iOS-Geräten im Unterricht, in der Entwicklung und Kommunikation der Kinder und Schüler nicht nur mit besonderen Bildungsbedürfnissen.
 • iPad im Unterricht: ein Projekt von begeisterten Pädagogen, die bei ihrer Arbeit mit Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen iPads als Instrument zur Kompensierung der Teildefizite der Schüler nutzen und als Instrument zur Kompensierung der fehlenden Unterrichtsmaterialien. Sie finden hier vor allem Tipps und Anleitungen zu verschiedenen Apps, die man bei der Arbeit mit Kindern nutzen kann.
 • Das pädagogische Rad für iPads: auf dieser Seite finden Sie die tschechische Version des bekannten pädagogischen Rads für iPads von Allan Carrington. Es geht um ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Lehrer die Tätigkeiten mit dem iPad anhand einer Reihe von Kriterien und in Bezug auf die Bildungsbedürfnisse planen und reflektieren können. Die Seite wird von den Experten aus der Westböhmischen Universität verwaltet, die sich langfristig mit der Nutzung der Technologien in Bildung beschäftigen.
 • Wir lernen mit einem Tablet: auf dieser Webseite finden Sie alle erforderlichen Informationen über das Buch "Učíme se s tabletem (Wir lernen mit einem Tablet)", die in der Zusammenarbeit der Autoren Ondřej Neumajer, Lucie Rohlíková und Jiří Zounek entstand und 2015 im Verlag Wolters Kluwer herausgegeben wurde. Sie finden hier Links, die in den einzelnen Buchkapiteln erscheinen, und Ergänzungsmaterialien zu Applikationen und Vorschlägen praktischer Tätigkeiten für die Nutzung eines Tablets in der Bildung.

  iPad in der Klasse: ist für alle Pädagogen bestimmt, die iPads im Unterricht und zur Bildung der Studenten und Schüler nutzen möchten. Es gibt Übersichten der Applikationen und Schulungsangebote.

  GEG ČR:  ist eine nicht-formale Lehrergemeinschaft zur Unterstützung der Nutzung von Technologien in der Bildung. Jedes Mitglied hat auf der Webseite eine eigene Seite, wo es seine weiteren (Bildungs-)Aktivitäten sammelt.

  Unterrichten Sie mit uns: die Seiten beinhalten praktische Anleitungen zur Nutzung der Applikationen in einem auf die Entwicklung der Präsentationsfähigkeiten der Schüler orientierten Unterricht. Das Ziel ist es, den Lehrern und Schülern dabei zu helfen, ihre Arbeit mit dem Internet, mit den Instrumenten und mit den Dienstleistungen von Google durch Organisierung von Bildungsveranstaltungen, Treffen von Nutzern, Förderung des Erfahrungsaustausches und durch die gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit zu verbessern.

  Apple im Schulwesen: Seiten der Lehrer rund um das Bildungszentrum iTeach, Anleitungen, Rezensionen über die Applikationen, Ideen für den Unterricht, Methoden des kritischen Denkens in Verbindung mit der Nutzung von iPads.

  Kinder und Medien: für alle diejenigen, denen es nicht gleichgültig ist, in welcher Form und in welchem Maß Kinder und Jugendliche von Medien, vor allem Fernsehen und Internet, beeinflusst werden, entstand unter der Schirmherrschaft des Rundfunk- und Fernsehrats das Webprojekt Kinder und Medien.

  Lehrer-Gipfelkonferenz: Die Seiten der Konferenz richten sich auf moderne Bildung, in der es nicht nur über neue Vorgehensweisen geht, sondern auch um die Nutzung moderner Technik. Es stehen hier Listen von Applikationen zur Verfügung, die auf den Gipfelkonferenzen in den letzten Jahren genutzt wurden. Die Konferenz veranstaltet alljährlich die Firma 24U s.r.o, die ebenfalls Grund- und Fortgeschrittenenschulungen zum Thema Nutzung von Apple-Produkten im Unterricht, ihr Verkauf und ihr Verleih anbietet.

 • Animuj.cz: Auf dieser Seiten wird erklärt, was Animation überhaupt ist, welche Technologien dabei benutzt werden und wie man selbst einen Animationsfilm Schritt für Schritt erstellt. Sie erfahren, wo gerade Kurse, Workshops oder die Animationsschule stattfindet. Eine Seite voller Filme, Rezensionen und Idee für Schüler und die breite Öffentlichkeit.

 

 • Edulab: EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky. Jejím cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Pro mateřské školy je určen projekt Školka hrou, v rámci něhož  vznikla Metodická centra pro předškolní vzdělávání ve všech krajích České republiky a odborné metodické příručky Školka hrou pro didaktickou praxi v MŠ.
 • Sdílíme ISEN: otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • iPad ve výuce: projekt nadšených pedagogů, kteří při své práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využívají iPady jako nástroj kompenzace dílčích deficitů žáků a jako nástroj kompenzace chybějících učebních materiálů. Najdete zde především tipy a návody na nejrůznější aplikace, které lze využít při práci s dětmi.
 • Kolo iPadagogiky: na této stránce najdete českou verzi známénoho kola iPadagogiky od Allana Carringtona. Jedná se o praktickou pomůcku, díky které mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím potřebám podle řady kritérií. Stránku spravují odborníci ze Západočeské univerzity, kteří se dlouhodobě zabývají využítím technologií ve vzdělávání.
 • Učíme se s tabletem: na tomto webu najdete všechny potřebné informace o knize "Učíme se s tabletem", vzniklé v autorské spolupráci Ondřeje Neumajera, Lucie Rohlíkové a Jiřího Zounka, vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2015, dále internetové odkazy uvedené v jednotlivých kapitolách publikace a doplňující materiály k aplikacím a námětům praktických činností pro využití tabletu ve vzdělávání.
 • ipad ve třídě: je určen všem pedagogům, kteří chtějí iPad využívat ve výuce a pro vzdělávání studentů a žáků, přehledy aplikací, nabídka školení.
 • GEG ČR:  je neformální společenství učitelů pro podporu využívání technologií ve vzdělávání. Každý člen  má na webu vytvořenou svou vlastní stránku, kam shromažďuje své další (vzdělávací) aktivity.
 • Učte s námi: stránky obsahují praktické návody používání aplikací ve výuce zaměřené na rozvoj prezentačních dovedností žáků.Cílem je pomáhát učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu pořádáním vzdělávacích akcí a setkáváním uživatelů, podporou sdílení zkušeností a vzájemnou pomocí a spoluprácí.
 • Apple ve školství: stránky učitelů, sdružujících se kolem Vzdělávacího centra iTeach, návody, recenze aplikací, náměty do výuky, metody kritického myšlení ve spojení s využíváním ipadů.
 • Děti a média: pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize a internet, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 • Učitelský summit: stránky konference zaměřené na moderní vzdělávání, které není jen o nových postupech, ale také o využití moderní techniky. Jsou zde k dispozici seznamy aplikací použité na Učitelském summitu předchozích ročníků. Summit každoročně pořádá firma 24U s.r.o, která rovněž zajišťuje základní i pokročilá školení týkající se využívání Apple produktů ve výuce, jejich prodej i zapůjčení.
 • animuj.cz: stránky, které vysvětlí, co je animace, jaké  technologie animace používá, poradí, jak na výrobu vlastního animovaného filmu krok za krokem. Dozvíte se, kde se právě koná kurz, workshop či škola animace. Web plný ukázek z filmů, rezenzí a nápadů, pro studenty i širokou veřejnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět