Tschechische Kooperationspartner - Čeští kooperační partneři

Ceproniv

Das im Jahre 2017 gegründete Zentrum zur Förderung des Deutschunterrichts und der interkulturellen Bildung CEPRONIV hat zum Ziel, den Deutschunterricht systematisch zu fördern und dessen Qualität zu erhöhen, sowie die deutsch-tschechische Zusammenarbeit in der nordböhmischen Region zu vertiefen. CEPRONIV ist organisatorisch dem Institut für Germanistik an der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem angegliedert.

Im Rahmen des Projekts entsteht eine spezialisierte und modern ausgestattete Fachbibliothek zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichtes mit einer Lehrbuchsammlung und diversen Unterrichtsmaterialien, die als Freihandapparat in den Räumlichkeiten der Universitätsbibliothek untergebracht ist. Ihre Bestände sind über einen Sonderkatalog abrufbar und als Freihandapparat und zu üblichen Fristen entlehnbar.

ceproniv.ff.ujep.cz/de

 

Animánie 

ist eine gemeinnützige Organisation, die bereits seit 11 Jahren im Bereich Kinder- und Jugendbildung durch Filmerziehung tätig ist. Sie veranstaltet Kurse und Workshops in Animation und in anderen verwandten Fachgebieten, in den man Multimedien nutzt.  Sie bietet Animationsworkshops und zwar nicht nur bei öffentlichen Veranstaltungen, sondern auch auf Bestellung. Ein Teil ihrer Arbeit ist auch die Ausbildung von pädagogischen Mitarbeitern, die Animation in ihre Programme eingliedern möchten. Sie veranstaltet jährlich ein Animationsfilmfestival, in dessen Rahmen eine einzigartige Wettbewerbsvorführung des audiovisuellen Schaffens der Jugendlichen bis 26 Jahren stattfindet.

Programme für Schulen

Lektoren von Animánie besuchen Schulen mit verschiedenen Programmen, die sich auf Filmerziehung konzentrieren. Eines der Ziele ist es, die Schlüsselkompetenzen der Kinder zu entfalten und die Pädagogen methodisch zu unterstützen. Sie ermöglichen dem Lehrer, sich das Klassenkollektiv in der Rolle eines Zuschauers anzusehen. Kataloge für die 1., 2. sowie 3. Stufe stehen zum freien Download unter www.animanie.cz/pro-skoly zur Verfügung.


Akkreditierte Programme für Lehrer

Animation kurzgefasst

Einführung in die Problematik der Nutzung kreativer Techniken im Unterricht an Grundschulen, Gymnasien und Kunstgrundschulen. Dieses Programm bietet einen kompletten Blick auf die Problematik der Audiovision im Unterricht und auf die Möglichkeiten der Nutzung von F/AV als ein Unterrichts- und Erziehungsmittel. Außer Vorträgen, Präsentationen und Vorführungen gibt es auch die Möglichkeit, die Animationsprinzipien praktisch auszuprobieren.

Postproduktion

Das Ziel des Kurses ist es, die Lehrer mit den Grundlagen der Postproduktionsverarbeitung der Videoaufnahme bekannt zu machen, so dass sie in der Lage sind, die während des Unterrichts entstandenen Animationen fertigzustellen und sie in einer erforderlichen Qualität mittels üblicher Medien zu präsentieren.     

http://animanie.cz

 

Ondřej Frencl 

ist Lehrer an der Grundschule in Vimperk und gleichzeitig Autor zweier Komödien-Comic-Bücher „Zombíci...První hryznutí!“ und „Zombíci...zákaz krmení!“ und weiterer kleineren Projekte im Bereich Comic. Er ist Autor des Theatermärchens „Čertovská babka.“

Seine Kenntnisse aus dem Comicbereich gibt er auch beim Kunstunterricht an seine Schüler weiter. Er hat auch eine eigene Internetseite, auf der er sein Werk präsentiert. Ondřej Frencl nahm als Referent an der Schulung für Medinauti teil, die Tandem im September veranstaltete. Das Thema seines Workshops war - wie auch sonst - das Erschaffen von Comics. Tipps, wie man auch mit kleinen Kindern einen Comic schaffen kann, finden Sie in seiner Präsentation.

ofrencl.blogspot.cz/

 

Tomáš Kováč 

ist Lehrer an der Grundschule in Nová Bělá und ein zertifizierter Apple Professional Development (APD) Lektor mit der Spezialisierung auf iPads im Schulwesen. Er interessiert sich seit Langem für moderne Technologien und Ihre Nutzung bei der Arbeit mit Kindern. Ein iPad ist für ihn eine Ergänzung, wie man Schüler in einer unterhaltsameren Form lesen, schreiben und rechnen lernen kann. Er sieht es als eine Abwechslung, nicht als das Haupthilfsmittel beim Unterricht. Kinder in seiner Klasse erstellen mit Hilfe von iPads auch eigene Unterrichtsmaterialien.

Außerdem macht er Schulungen, bei den er seine Erfahrungen weitergibt. Mehr Informationen finden Sie auf seiner Internetseite, wo er auch Videos aus seinem Unterricht veröffentlicht.

Falls Sie sich immer noch nicht sicher sind, ob moderne Technologien ins Schulwesen gehören, vielleicht überzeugen Sie die Präsentationen von Tomáš Kováč, die auf youtube unter den folgenden Links zu finden sind.

https://www.youtube.com/watch?v=5oUwD3sfZo0

https://www.youtube.com/watch?v=LLZzLlIM2oo

panucitel.wixsite.com/ischool

 

Ceproniv

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV je součástí katedry germanistiky Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a zaměřuje se na podporu výuky německého jazyka zejména v severočeském regionu. Zásluhou katedry se rovněž podařilo v Ústí nad Labem zřídit Rakouskou knihovnu, která nabízí akademické i širší veřejnosti bohaté knižní fondy různých společenskovědných oborů. CEPRONIV nabízí odborné semináře pro učitele němčiny a díky zmíněné knihovně také širokou nabídku literatury zaměřenou na podporu praktické výuky německého jazyka.

ceproniv.ff.ujep.cz

 

Animánie

je neziskovou organizací, která již 11 let působí na poli vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím filmové výchovy. Pořádá kroužky, kurzy a workshopy animace a příbuzných oborů s využitím multimédií. Nabízí animační workshopy nejen na veřejných akcích, ale také na objednávku. Součástí její práce je i vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří chtějí animaci zařadit do svého programu. Pořádá každoroční festival animovaných filmů, jehož součástí je ojedinělá mezinárodní soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let.

Programy pro školy

Lektoři Animánie docházejí do škol s programy, které se zaměřují na filmovou výchovu. Jedním z cílů je rozvíjet klíčové kompetence dětí a metodicky podpořit pedagoga. Umožňují učitelům nahlédnout na třídní kolektiv v roli pozorovatele. Katalogy pro 1., 2. i 3. stupeň jsou volně ke stažení na www.animanie.cz/pro-skoly

Akreditované programy pro učitele

Animace v kostce

Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. Tento program nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy. Kromě přednášek, prezentací a ukázek i s možností prakticky si vyzkoušet principy animace.

Postprodukce

Cílem kurzu je seznámit vyučující se základy postprodukčního zpracování videozáznamu tak, aby byli schopni dokončit animace vytvořené během výuky a prezentovat je v požadované kvalitě prostřednictvím obvyklých médií.

http://animanie.cz

 

Ondřej Frencl

je učitelem na základní škole ve Vimperku a zároveň autorem dvou komiksových komediálních knih Zombíci...První hryznutí! a Zombíci...Zákaz krmení! a dalších menších projektů na poli komiksu a také autorem divadelní pohádky Čertovská babka.

Své znalosti z oblasti tvorby komiksu předává i svým žákům při hodinách výtvarné výchovy. Má také vlastní webové stránky, na kterých prezentuje svoji tvorbu. Ondřej Frencl se jako referent účastnil zářijového školení medinautů pořádaného Tandemem, náplní jeho workshopu byla tvorba komiksu. Tipy jak vytvořit komiks i s malými dětmi najdete v jeho prezentaci.

ofrencl.blogspot.cz/

 

Tomáš Kováč

je učitelem na 1. stupnni ZŠ v Nové Bělé a také certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. Dlouhodobě se zajímá o moderní technologie a jejich využití při práci s dětmi. iPad je pro něho doplněk, jak žáky zábavnější formou naučit číst, psát, počítat. Pohlíží na něj jako na zpestření ne jako na hlavní pomůcku při výuce. Děti si v jeho třídě pomocí iPadů také zpracovávají vlastní učební materiály.

Mimoto pořádá školení, při kterých předává dál své zkušenosti. Více informací najdete na jeho webových stránkách, kde zveřejňuje i videa z vyučování.

Pokud si stále nejste jisti, jestli moderní technologie patří do školství, možná Vás přesvědčí prezentace Tomáše Kováče, které jsou ke zhlédnutí na Youtube pod uvedenými odkazy.

https://www.youtube.com/watch?v=5oUwD3sfZo0

https://www.youtube.com/watch?v=LLZzLlIM2oo

panucitel.wixsite.com/ischool

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět